KIRKLARELİ KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

MADDE 1: TANIM

Kırklareli Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, katılımcı yönetim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent ve yaşam kalitesini geliştiren, ortak akıl ve uzlaşma oluşumu ile yerel demokratikleşme uygulamasıdır.

MADDE 2: AMAÇ

Yaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve  Kırklareli’ni dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan. Kent Konseyi’nin çalışma yöntem ve ilkelerini belirlemektir

MADDE 3: YASAL DAYANAK 

Kırklareli  Kent Konseyinin oluşumu Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, Ulusal Yasalara,  03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine ve 08/10/2006 gün 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine  dayanmaktadır.

MADDE 4: KAPSAM

Bu yönerge, Kent Konseyleri Yönetmeliğinin 10. madde 2. bendi uyarınca Kırklareli Kent Konseyi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görevleri, yetkileri ve seçim ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

MADDE 5: TANIMLAR 

Bu yönergenin uygulanmasında;

Belediye:Kırklareli Belediyesini,

Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplumun ve Yurttaşların ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile  katılımcı yönetim mekanizmalarını,

Meclisler ve çalışma grupları:Mahalle ,Kadın ,Genç ,Engelli, başta olmak üzere Çocuk ,Yaşlı, LGBT+, Yabancı meclisleri gibi kent konseyinin görev alanlarında, katılımcı yönetim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

Kent Vizyonu: Kentin geleceği hakkında stratejik plan geliştirip, bu çerçevede toplanıp, plan doğrultusunda çalışmalar yapmasıyla kent kimliğini ortay çıkaran, kentin çevresel, tarihi ve kültürel görünümünü

Hemşerilik: Aynı kentte yaşamak bu kentin değerlerine sahip çıkmak, kenti korumak için çaba gösterilmesi durumunu,

Sürdürülebilir Kalkınma: İnsan ve doğa arasında denge kurarak doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınma imkanı verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının ve kalkınmasının planlamasını,

İlgili Dernek ve Vakıf: Adresi Kırklareli Merkez İlçe sınırları içinde kalan, Kent Konseyinin tanımında belirtilen kent vizyonu, hemşerilik ve sürdürülebilir kalkınma tanımlarında en az birine uygun herhangi bir kurumsal faaliyeti aktif olarak yürüten dernek ve vakıfları,

Yerel gündem 21 programı:Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28’inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

Katılımcı Yönetim:Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

YG21:Yerel Gündem 21’i ifade eder.

MADDE  6: KIRKLARELİ KENT KONSEYİ’NİN GÖREVLERİ

 1. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

2. Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

3. Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

4. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

5. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

6. Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

7. Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

8. Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

9 .Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

10. Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

11. Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

MADDE   7: ÇALIŞMA İLKELERİ

Kırklareli Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a. YG21 süreci kapsamında kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c. Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

d. Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

e. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

f. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek,

g. Kırklareli’nde kentle ilgili araştırma, çalışma ve yatırım yapan resmi ve sivil toplum kuruluşlarını izlemek, Kırklareli perspektifinden yaklaşımlarına katkı sağlamak ve kent halkını bu çalışmalardan haberdar etmek,

h. Din, dil, ırk, etnik köken, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği sosyoekonomik durum ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın eşitlikçi bir çalışma anlayışını benimsemek,

Çalışmalarda bilimsel ve teknik gereklilikleri temel almak

MADDE   8: KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU

       1) Kırklareli Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

  1. Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
  2. Belediye Başkanı veya temsilcisi,
  3.  Sayısı 10’u geçmemek üzere  illerde valiler tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri
  4. Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçememek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
  5. Kırklareli İlinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
  6. Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden bir temsilci,
  7. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
  8. Kırklareli Kent Konseyince Kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi katılır.

       2 ) Yeni Katılımlar

Kırklareli Kent Konseyi, yeni katılımlara açıktır. Kurumsal başvurular Yürütme  Kurulu’na başvurma ile başlar.

      3) Kent Konseyi Üyeliğinin Başlaması

a. Kurumlardan gelen Kent Konseyi temsilcilerinin üyelikleri, temsil ettikleri kurumun yazılı bir kararı ve bu kararın Yürütme Kuruluna sunulmasıyla,

b. Meclislerinin, çalışma gruplarının seçtiği temsilcilerin üyelikleri, meclis/çalışma grubu tarafından Yürütme Kuruluna yazıyla bildirmeleri ile,

c. Yeni kurulan kurum/kuruluşların temsilcilerinin üyelikleri Yürütme Kurulu’na yazıyla bildirmeleri ile başlar.

d. Yeni kurulan dernek ve vakıfların temsilcilerinin üyelikleri, Madde 5 kapsamında son bir yıl içinde kent vizyonu, hemşerilik, sürdürülebilir kalkınma tanımlarından en az birine uygun faaliyet yürüttüklerini basılı malzeme yahut internet ortamındaki sayfaları aracılığıyla belgeleyen yazılı başvuruları üzerine Yürütme Kurulunun vereceği üyeliğe kabul kararı ile başlar. Seçimli genel kurul kararı alındıktan sonra katılım başvurusunda bulunan ilgili dernek ve vakıfların başvuruları seçime kadar değerlendirmeye alınmaz, seçimden sonraki yürütme kurulu tarafından değerlendirilir.

      4) Kent Konseyi Üyeliğinin Sona Ermesi

Kent Konseyi Üyeliği;

1)Kurumlardan gelenler için, kendi kurumlarının belirledikleri süre bitiminde sona erer.

2)Bir Konsey üyesinin ölümü, istifa etmesi ve bunu Yürütme Kurulu’na iletmesi durumunda sona erer.

3)Belediye başkanı ve muhtarlar için ilk yerel yönetim seçimine kadar sürer. Bu sürelerin sonunda Konsey üyelikleri kendiliğinden düşer.

4)Bir Konsey üyesinin, üyeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun da yargı yoluyla kanıtlanması durumunda, Konsey üyeliği kendiliğinden düşer.

5)Kent Konseyi olağan ve olağanüstü toplantılarına birbirini takiben iki kez özürsüz ya da özürlü de olsa üç kez katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır. Bu şekilde üyeliği düşmüş üye, Kent Konseyi toplantılarında hiçbir kurumu temsil edemez. Ayrıca, kurumu da aynı kişi için bir yıldan önce yeniden üyelik başvurusunda bulunamaz.

 

MADDE 9:  KENT KONSEYİ ORGANLARI

Kırklareli Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

      1)  Genel Kurul,

      2) Yürütme Kurulu,

      3) Meclisler ve Çalışma Grupları,

      4) Kent Konseyi Başkanı,

      1- GENEL KURUL:   Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede belirtilen Kent Konseyi üyelerinden oluşur.

Genel Kurula Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Kent konseyi başkanının bulunmaması durumunda yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Seçimli Genel Kurullarda Divan Başkanlığı’na, aday olanlar veya gösterilenler arasında yapılacak açık oylamayla bir kişi seçilir. Seçilen Genel Kurul üyesi Genel Kurula başkanlık yapar. Genel kurul; Yürütme Kurulunun, Meclislerin ve Çalışma Gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, Kent Konseyi Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

Genel Kurul Toplantısı:

Olağan Toplantılar: Kırklareli Kent Konseyi her yıl Ocak ve Eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere toplanır. Yapılan ilk seçimli Genel Kuruldan itibaren birinci dönem için 2; ikinci dönem için 3 yılda bir seçimli toplantı yapılır.

Olağanüstü Toplantılar: Kırklareli Kent Konseyi; Yürütme Kurulu kararı ile doğrudan veya Konsey Üyelerinin 1/3’inin yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önergesi verilemez.

      1.2- Çalışma Yöntemi:

      1-)Toplantı Gündemi, Tarihi, Yeri ve Saati: Gündem, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, toplantı gündemi, yeri, tarihi ve saatini en az 10 gün önceden  yerel veya genel iletişim araçları ile üyelere ve halka duyurur.

Eklenecek gündem talepleri Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve gereken maddeler gündeme eklenir. Olağan Kent Konseyi Toplantısında önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılması, toplantıda hazır bulunan üye sayısının 1/10’unun yazılı önerge vermesi ile lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra, Genel Kurul salt çoğunluk kararıyla olanaklıdır.

     2-)Temsilcilerin Yetki Belgesi: Kırklareli Kent Konseyi’nin her genel kurulu için ayrı bir katılımcı listesi  hazırlanır ve üyeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar.

Kent Konseyi Genel Kuruluna katılacak kurumsal üyeler, “Temsil Yetkilerini” ve süresini belirten yazılı bir belgeyi, Yürütme Kurulu’na vermek zorundadır. Temsil yetkisindeki değişiklikler için bir sonraki toplantıya kadar yeni yetki belgesi sunulur. Kurumsal üyelerin görev süresi bir yıldan az olamaz. Ayrı kurum veya kuruluşların temsil yetkisi aynı kişiye verilemez.

     3-)Kurumların kendi üyesini geri çağırmaları: Üyenin temsil yetki süresinin bitiminden önce mücbir nedenler karşısında Konsey üyesi kurumunca geri çağrılabilir. Görev süresini tamamlamak üzere, yeni bir üyenin görevlendirilmesi kurumu tarafından yapılır.  Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na seçilenlerin kurumsal üyeliği düşer. Kurumunca yeni üye atanır.

     4-) Divan ve Sandık Kurulu Seçimi: 

            Divan ve Sandık Kurulu Seçimi: Divan Kurulu, Genel kurulun, gündeme uygun olarak düzen ve ahenk içinde yürütülmesini, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak gerçekleşmesinin temini için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, sonuç tutanağı tutmak ve ilgililere sunmakla görevli, bir başkan ve iki yazmandan oluşan üç kişilik heyettir. Faaliyet raporunun sunulacağı seçimsiz Genel Kurullarda Kent Konseyi Başkanı, divan başkanıdır. Seçimli Genel Kurullarda, divan başkanı, genel kurul üyeleri arasından aday olan veya aday gösterilenler arasında yapılacak seçimle belirlenir. Her Genel kurulda genel kurul üyeleri arasından aday olan veya aday gösterilenler arasında yapılacak seçimle iki yazman belirlenir. Seçim açık oy, açık sayım yöntemiyle yapılır. Divan Kuruluna seçilecek üyelerin seçimli genel kurullarda başkanlığa veya yürütme kuruluna aday olmayanlar arasından seçilmesi esastır.

Sandık Kurulu, seçimli genel kurullarda oy verme, sayım-döküm işlemlerinin mevzuata uygun ve adil olarak gerçekleşmesini sağlamak, sandık sonuç tutanağını tutmak ve divan kuruluna teslim etmekle görevli bir başkan ve iki yazmandan oluşan üç kişilik heyettir. Sandık kurulu başkanı ve üyeleri genel kurul üyeleri arasından aday olan veya aday gösterilenler arasında yapılacak seçimle belirlenir. Seçim açık oy, açık sayım yöntemiyle yapılır. Sandık Kuruluna seçilecek üyelerin başkanlığa veya yürütme kuruluna aday olmayanlar arasından seçilmesi esastır.

     5-)Seçimler: Kent Konseyi Başkanı her Genel Kurulun divan başkanıdır. Seçimli Genel Kurullarda divan başkanı, genel kurul üyeleri arasından aday olan veya aday gösterilenler arasında yapılacak seçimle belirlenir. Bu seçim açık oy, açık sayım yöntemiyle yapılır. Genel Kurul her toplantısında ayrıca iki yazman; seçim olması durumunda ise bir Sandık Kurulu Başkanı ve iki üyesi seçilir. Seçim gizli oy açık sayım ilkesine dayalı olarak yapılır. İlk yerel seçimlerden sonra Genel Kurul, Yürütme Kurulunu ve Kent Konseyi Başkanını seçer. Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Başkanı’nın görev süreleri ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Genel Kurul’ca yapılacak Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi seçimlerinde adaylar sözlü veya yazılı olarak divan başkanlığına başvurur. Aday listesi, adayların alfabetik sıraya göre listelenmesi ile duyurulur. Seçim gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

    6-)Toplantı ve Görüşme Usulü: Genel Kurul, seçimli Genel Kurullarda üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Faaliyet raporunun sunulacağı seçimsiz Genel Kurullarda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1/3 yeter sayısı ile toplantı yapılır. Genel kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Üye tamsayısı hesabında, üyelik çağrısına yazılı cevap vermemiş kurum ve kuruluşların temsilcileri dikkate alınmaz.

Görev süresi devam eden Yürütme Kurulu’nun görevine son vermek Genel Kurul’un yetkisindedir. Üyelerin 1/10’un imzasını taşıyan Güvensizlik önergesinin görüşülebilmesi için salt çoğunluk aranır. Yürütme Kurulu’nun görevden alınması için üye tam sayısının salt çoğunluğu oyu gereklidir. Güvensizlik önergeleri imzalı ve gerekçeli olmalıdır.

Yönerge değişikliği kararları, Yürütme Kurulu’nca gündeme konulması veya 1/10 üyenin yönerge değişikliği konusunda imzalı önerge vermesi ve genel kurula katılan üyelerinin salt çoğunluğunun oyu ile gerçekleştirilir.

    7-)Görüşlerin İlanı: Kent Konseyi Genel Kurulu’nca oluşturulan görüşler, Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Kent Konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

      2 – KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

      2.1- Oluşumu:

Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, 9 asil 9 yedek üyeden oluşur. Kurulan meclis başkanları (kadın, gençlik, engelli, mahalle vb. meclisleri) ve Kırklareli Kent Konseyinin Genel Sekreteri yürütme kurulunun doğal üyeleridir.

Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

Kent Konseyi Başkanı: Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent konseyi Başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

        2.2-Toplantı Usulü ve Genel Hükümler:

1) Yürütme Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranır.

2) Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde kent konseyi başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 3) Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur. Yürütme Kurulunun işleyişini Genel Kurul denetler.

 4) Yürütme Kurulu üyelerinden ard arda 3 toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayanların Yürütme Kurulu üyelikleri kendiliğinden düşer.

 5)  Bir Yürütme Kurulu üyesinin, üyeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun da yargı yoluyla kanıtlanması durumunda, kurul üyeliği kendiliğinden düşer.

 6) Ölüm veya Kendiliğinden ayrılan, üyeliği düşen veya düşürülen Yürütme Kurulu asıl üyesinin yerine yedek ilk üye çağırılır.

7) Yerel ve genel seçimlerde aday olanların Yürütme Kurulu üyeliği düşer.

         2.3-) Görevleri:

1)  Genel Kurul katılımcılarının listelerini güncellemek, yeni katılımları Genel Kurulun bilgisine sunmak,

2)  Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantı gündemini hazırlamak,

3)  Genel Kurul tarafından alınan kararları uygulamak,

4)  Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Belediye’ye sunmak ve uygulamayı izlemek,  Belediyenin çalışmalarını takip etmek, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarına  katılmak.

5) Amaçlar doğrultusunda eylem planları hazırlamak ve Genel Kurulunun oluruna sunmak,

6) Çalışma Gruplarının müracaatlarını alarak oluşmasını sağlamak, çalışmalarına destek vermek ve gerektiğinde geçici çalışma grubu kurmak,

7)  Çalışma Gruplarının çalışmalarını takip etmek, çalışma raporlarını arşivlemek, gündeme alıp Genel Kurulda çalışma grubunca sunulmasını sağlamak,

8) Çalışma Grupları arasındaki ve Çalışma Gruplarının Belediye ve resmi kurum/ kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamak,

9)Yıllık çalışma raporu taslağı hazırlayarak her yıl yapılan ilk Genel Kurula sunmak,

10) Kent Konseyinde çalışan personel’in görev ve sorumluluklarını belirlemek,

11) Faaliyet raporlarını genel kurula sunmak.

12) Sekretarya hizmetlerini ve üyelik ilişkilerini, Kırklareli Belediyesi Hizmet Binasında sürdürmek.

     3- MECLİSLER  VE ÇALIŞMA GRUPLARI:

Kırklareli Kent Konseyi Genel Kurulu, görev alanına giren konularda Meclis ve Çalışma Grupları oluşturabilir.

Meclis ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Kurulca belirlenir.

Meclis ve çalışma gruplarınca oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili Belediye Meclisine sunulur.

Meclisler; Kadın meclisi, Gençlik meclisi, Çevre Meclisi, Engelli Meclisi, Mahalle meclisleri gibi meclislerden oluşur. Meclisler ile ilgili çalışma yönergeleri Genel kurulca ayrıca hazırlanır. Meclisler ile ilgili çalışma yönergeleri Genel kurulca ayrıca hazırlanır.

Çalışma grupları; Çalışma grupları, düşüncelerin geliştirildiği, ortak aklın oluşturulduğu, çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği bir üretim platformudur.

       3.2) Çalışma grupları çalışma usul ve esasları;

            1) Çalışma grupları, düşüncelerin geliştirildiği, ortak aklın oluşturulduğu, çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği bir üretim platformudur. Çalışma grubu üyeleri belirli konu, alan ya da sorunda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapan ekiptir.

           2) Çalışma grupları gönüllü katılım esasıyla Kırklareli’nde yaşayan herkes ve akademisyenler tarafından yazılı başvurularının yürütme kurulunca karar altına alınması ile en az 3 kişi ile kurulur, kurulmuş grupların içinde yer alabilir. Üye sayısında üst sınır gerektiğinde yürütme kurulunca belirlenir. Mevcut çalışma gruplarına katılım yazılı başvurularının yürütme kurulunca karara bağlanması ile başlar. Çalışma gruplarına farklı sektör, birikim, disiplin, görüşlerin sinerji oluşturabilmesi için gönüllülerle birlikte Belediyenin konu ile ilgili birimleri, ilgili konu ile doğrudan veya dolalı sorumluluğu bulunan çeşitli kamu kuruluşları, meslek odaları katılımı da sağlanır.

         3)  Çalışma ilkeleri;

         1) Çalışmalarda katılımın ve gönüllülüğün esas olması,

         2) Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmemesi,

         3) Din, dil, ırk kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapılmaması,

         4) İşbirliği yapılan kişi ve kurumların; görüşlerine, farklılığına saygı duyulması ve eşit düzeyde   ilişki yürütülmesine dikkat edilmesi,

         5) Kurumlar ve bireyler arasında işbirliği platformları oluşturulması,

        6) Çalışmaya katılan kişiler, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerde şeffaflık ve paylaşım içinde olunması,

        7) Bilgilerin paylaşımlarının tarafsız, karşılıklı ve eşit yapılması,

        8) Farklı çalışma grupları arasında koordinasyon kurulması,

        9) Çalışmaların çalışma programına uygun yürütülmesi,

       10) Çalışma sürecinde kişi yada kurumların adı, onay alınarak kullanılması,

       11) Çalışma gruplarının kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanılmaması,

       12) Yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılması,

       13) Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgelerin çalışmalarda kullanılmaması,

       14) Yeni katılımlara açık olunması.

         4)  Çalışma grupları ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üye ve bir Kent Konseyi üyesini seçer, çalışma konusu ilgili yöntemleri ve programını bir ay içinde oluşturarak yürütme kuruluna verir.

Başkan; çalışma grubunu temsil eder, toplantıları yönetir.

Başkan yardımcısı; başkanın bulunmadığı toplantılarda başkanın görevini yapar.

Yazman; toplantı tutanaklarını ve grup üyelerinin devam çizelgelerini tutar. Toplantı tutanaklarını yürütme kuruluna verir. Yazmanın katılmadığı toplantılarda bu görev üyelerden biri tarafından yerine getirilir.

Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Başkan, başkan yardımcısı ve yazmanın bulunmadığı toplantılar ertelenir. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Toplantılar gündemli olarak yapılır. Gündemin birinci maddesi bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, son maddesi de bir sonraki toplantının yeri ve tarihinin belirlenmesidir.

Toplantılara geçerli özrü olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyesinin üyeliği düşer. Düşen üyeliğin yerine çalışma grubu tarafından yeniden seçim yapılır. Eğer bu üye kurumu/kuruluşu temsilen katılan biri ise bağlı olduğu kuruma bu durum bildirilerek yeni bir temsilcinin atanması istenebilir.

5)  Çalışma grupları kuruldukları konu, alan ya da sorun ile ilgili olarak;

Çalışma konuları ile mevcut durum tespiti, Belediye veya resmi kurumlarla iletişim, çalışma takviminin hazırlanması, sorunların tespiti ve önceliklendirilmesi, vizyon ve hedef belirleme, eylem planının hazırlanması ile somut uygulamaları ve stratejileri belirleme suretiyle proje oluştururlar. İlgili kurumlara iletmek üzere yürütme kuruluna sunar, uygulanmasını ve sonuçlarını takip eder, gerektiğinde uygulama sürecine katkıda bulunur.

 6) Çalışma grupları çalışmaları ile ilgili bilgileri üç ayda bir yürütme kuruluna rapor olarak sunar. Yürütme kurulunun talebi halinde belirtilen sürede istenilen konu hakkında rapor hazırlar.

7) Çalışma grupları çalışma raporlarını Genel Kurulda sunar.

8) Yürütme Kurulu tarafından temsil görev ve yetkisi verilmeyen çalışma grupları Kırklareli Kent Konseyini temsil edemez.

4- KENT KONSEYİ BAŞKANI:

Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanının görev süresi Yürütme Kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

Kent Konseyi Başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday başkan seçilmiş olur.

Kent Konseyi Başkanının seçimi, Kent Konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

Kent Konseyi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder.

 MADDE 10: GENEL SEKRETERLİK

Kent Konseyi Genel Sekreteri, Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 MADDE 11: KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI

 Belediyeler Kent Konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

Bu ödenek ilgili harcama yetkilileri tarafından, belediyenin belirleyeceği uygun yöntemle kullanılır. Bu harcamalar genel sekreter tarafından aylık ve yıllık olarak Yürütme Kuruluna ve bileşenlerine sunulur.

MADDE 12: GENEL HÜKÜMLER

a) Kent Konseyinin sekretarya hizmetleri, Kırklareli  Belediyesi tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.  Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.

 b)Kent Konseyi, Merkezi İdarenin yapması gereken işler hakkında tavsiye kararı alır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu bu kararları yazılı olarak ilgili Merkezi Yönetime iletir. Uygulanmasını takip eder. Gerekirse basına ve kamuoyuna açıklama yapar.

c)Yerel Yönetimlerin aldığı kararlar ya da Yerel Yönetimlerin kendi uygulamasıyla, Kent Konseyi’nin aldığı bir kararın uygulamasında çelişkiye düşülmesi ya da uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, sorun Yerel Yönetimlerle ve Kent Konseyi Yönetimleri arasında yapılacak ortak çalışma ile giderilir.

d) Kırklareli Kent Konseyi, ilgili konularda ulusal/uluslararası/bölgesel olarak çalışmalar yürüten herhangi bir oluşumun (platform, grup, girişim vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için Yürütme Kurulu gerek katılacağı oluşum ve gerekse de kimin katılacağı ile ilgili olarak karar alır. Bunun için görevlendirilen kişiler yaptığı çalışmaları rapor haline getirir. Raporu Yürütme Kurulu’na sunar. Yürütme Kurulu ilk olağan toplantısında konu ile ilgili olarak Genel Kurulu bilgilendirir.

e)  İlimiz geneli için çalışma grubu konu başlıkları, çevre ve tarım, ekonomi, sağlık, turizm, eğitim, kültür ve sanat, ulaşım, tüketiciyi koruma, çalışma ve sosyal güvenlik, afetler ve kriz, uluslar arası ilişkiler, kentin tanıtımı, imar ve kentleşme, spor, çeşitli alanlarda yetersizliği olan bireyler, yaşlılar, pazar yeri, tarihi dokuyu koruma, kent müzesi oluşturma, sosyal işler, emekliler vb. konularda yürütme kurulu çalışma gruplarından uygun gördüğünü oluşturur.

MADDE 13: YÖNERGENİN UYGULANMASI

Bu yönerge hükümleri Kırklareli Kent Konseyi tarafından 2007’de yazılmış olup, 23.12.2021 ve 2 (iki) sayılı toplantısı ile revize edilmiştir.  Bu yönerge hükümlerini Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu uygular.

MADDE 14:YÜRÜRLÜK

Bu yönerge hükümleri, Genel Kurulda kabul edilmesinden sonra yürürlüğe girer.