KIRKLARELİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ- KAPSAM-DAYANAK VE TANIMLAR

  

AMAÇ

Madde 1: Bu yönergenin amacı kadınlar için;Atatürk’ün Türk kadınına sosyal alanda tanıdığı  birçok hakları  sağlayan ilke ve devrimleri doğrultusunda  toplumsal yaşamda üretim, ekonomi, siyaset, kültür, sanat ve eğitim alanlarında söz sahibi olmasını sağlamak. Kent ve kadın sorunları ile sorumlulukları konusunda bilinçlenerek  politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılımının sağlanması ve yaşadığı kente ait olma duygularının geliştirilmesi konularında farkındalık oluşturularak  çözümler ve projeler üretmesinde aktif rol almalarının sağlanması amaçlanmıştır.

 

 

KAPSAM

Madde 2: Bu yönerge; Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin kuruluşunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma yöntem ve ilkelerini kapsamaktadır.

 

 

DAYANAK
Madde 3: Bu yönerge İçişleri Bakanlığı tarafından 08/10/ 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyleri Yönetmeliği ile 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve bu yönetmelikte değişiklik yapan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10/3 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

 

Madde 4: Bu Yönerge uygulamasında;

 1. a) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, kentlilik bilinci çerçevesinde, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmacı yaklaşımın egemen olduğu demokratik yapılarla yönetişim mekanizmalarını ve Kırklareli Kent Konseyini,
 2. b) Meclis: Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları ve Kırklareli Kadın Meclisini,
 3. c) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, uyumlu, verimli çalışma, etkinlik ölçütlerine dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

KADIN MECLİSİNİN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ

 

KADIN MECLİSİNİN OLUŞUMU

 

Madde 5: Kırklareli Kadın Meclisi, Kırklareli kentinde ikamet eden ve meclise üye olan kadınlardan; kadınlarla ilgili sosyal hizmet kurumları, vakıflar, dernekler, mahalle birlikleri, kadınlarla ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, sendika, meslek odaları ve baro temsilcileri, kadın kooperatifleri temsilcileri, seçilmiş kadın yerel yönetim temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve gönüllü kadın katılımcılardan oluşur.Kırklareli Merkez İlçe dışından isteyen Kadınlar da üye olabilir, ancak yürütme kurulunda görev alamaz.

Kadın Meclisi genel kurulu, ilk toplantısını yapmak üzere Kent Konseyi Başkanının çağrısı ile toplanır. Kent Konseyi Başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı yönetmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.

Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu seçilir.

 

 

KADIN MECLİSİNİN GÖREVLERİ

 

Madde 6: Kadınların toplumsal yaşamın bütün alanlarında söz sahibi olmalarını ve kent sorunları hakkında bilinçlenmelerini sağlamak için çalışmak,Kırklareli Kadın Meclisini ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil etmek, bu amaca uygun etkinlikler düzenlemek, kadınların bireysel gelişimlerini ve girişimci ruhunu desteklemektir.

 

 

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 7:

 

 1. a) Kadınların, kent yaşamına ve sorunlarına sahip çıkarak, aktif olarak katılma ve ortak çözüm arayışıyla kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmalarını sağlamak,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri uygulamak,

c)Kadınların katılımcılığını yayarak demokrasi kültürünü oluşturmak,

 1. d) Kadın Meclisi cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim, hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal olmak üzere her alandaki tüm uygulamalara karşı mücadele etmek,
 2. e) Kadınların çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik kimliklerini geliştirerek bilimsel, teknolojik, sosyal ve sanatsal gelişime ve değişime açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, topluma, ülkesine yararlı bireyler olarak desteklenmesine katkıda bulunmak,

f)Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi siyasal bir oluşum değildir, siyasi amaçla faaliyet gösteremez, bütün siyasi partilere eşit uzaklıktadır.

 1. g) Kadın Meclisinde alınan kararlar ve görevler kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz, kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.

h)Kadın Meclisi diğer meclis grupları ve komisyonlarla işbirliği yapar, bilgi paylaşımını karşılıklı, tarafsız ve eşitlik ilkesine dayandırır,

ı) Kadın meclisi çalışmalarına ve toplantılarına kentte yaşayan tüm kadınlar katılabilir.

i)Kadın meclisi (genel kurul) toplantıları halka  ve basına açık yapılır. Kadın meclisi üyelerinin önerisi ve oy birliği ile meclis gizlilik yetkisine sahiptir. Çalışmalara katılımda devamlılık ve gönüllülük esastır. Yeni katılımlara açıktır. Tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KADIN MECLİSİ ÜYELİĞİ VE ORGANLARI, GÖREVLERİ

 

KADIN MECLİSİ ÜYELİĞİ

 

Madde 8: Kadın Meclisi, Kırklareli il sınırları içinde ikamet eden kadınların bireysel temsil esasını benimsemiştir.  Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

– Valilikten bir kadın temsilci

– Belediyeden bir kadın temsilci

– Sivil Toplum örgütlerinden birer kadın temsilci

– Siyasi partilerden bir temsilci

– Kırklareli Üniversitesinden iki akademisyen temsilci

– Meslek Odalarından birer kadın temsilci

– Sosyal Hizmetler Kurumundan bir kadın temsilci

– Barodan bir kadın temsilci

-Sendikalardan birer kadın temsilci

– Mahalle muhtarlıklarından ya da muhtarların belirlediği bir kadın temsilci

– Çalışma gruplarından birer kadın temsilci

 

 

Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma

Madde 9: Kadın Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak ilgilinin yazılı başvurusu değerlendirilerek Yürütme Kurulu’nun kararı ile tekrar üye olabilir.

Kadın Meclisi’ne üye olma hakkını yitirmek; Kırklareli Kent Konseyi ilkeleri ile Kadın Meclisi çalışma yönergesine aykırı davranmak, Kadın Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.

 

 

KADIN MECLİSİ ORGANLARI

 

Kadın meclisinin organları, genel kurul, yürütme kurulu ve çalışma gruplarıdır.

KADIN MECLİSİ GENEL KURULU

 

Madde 10: Kadın meclisinin en yetkili üst kuruludur. Üyelerin tümünden oluşur. Kadın meclisi genel kurulu, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından yönetilir. Genel kurul üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, salt çoğunlukla karar alınır. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa Yürütme Kurulu bir sonraki toplantının zamanını belirler ve çağrı yapar. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz.

Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olmak üzere 2 şekilde toplanabilir.

1) Olağan Genel Kurul Toplantısı: Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu yılda en az üç kez olağan olarak toplanır.

       2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu; Yürütme Kurulu kararı ile doğrudan veya Meclis üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önerge olarak teklif edilemez, seçim istenemez.

 

Madde 11: Kadın Meclisi Genel Kurulunda karar alma esasları;

 1. a) Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi organlarının tüm katılımcıları eşit önemde olup,

kararlar tartışılarak alınır,

 1. b) Kararlar alınırken uyuşma, anlaşma sağlanması esas olup, anlaşmanın sağlanamadığı

durumlarda; raporlarda farklı görüş ve önerilerin tümüne yer verilir,

 1. c) Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adları belirtilir.
 2. d) Toplantılarda kararlar, temsilci olarak katılan üyelerin oyu ile alınır.
 3. e) Toplantılar halka ve basına açıktır.

 

Toplanma;

 1. a) Üyeler için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve toplantıya katılan üyeler bu listeleri

imzalayarak birleşime katılırlar.

 1. b) Toplantı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konuların görüşülmesi tamamlanıncaya kadar

sürer.

 1. c) Toplanma periyodu ve süresini Kadın Meclisi Yürütme Kurulu belirler.
 2. d) Genel Kurul; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemin toplantıdan bir hafta önce yer,

saat ve gün bildirmesiyle toplanır.

 1. e) Genel Kurul üyeleri gündeme ilişkin önerilerini Yürütme Kuruluna toplantıdan en az 24 saat

önce yazılı olarak verirler. Yeni gündem önerilerinin görüşülme durumuna Genel Kurul karar

verir.

 1. f) İlgili kurum ya da kuruluşlar; gönderdikleri üyelerin temsil yetkilerinde değişiklik varsa veya

yeni kurumsal katılım söz konusu ise, temsilcisini yazılı olarak Yürütme Kuruluna, Genel Kurul

tarihinden 3 (üç) gün öncesine kadar sunmak zorundadır.

 

Çalışma Sürekliliği;

 1. a) Bir çalışma dönemi içinde 3 kez toplantıya yazılı özrü olmadan katılım sağlanmadığında

üyelik düşürülür. Bu şekilde üyeliği düşmüş üye, Kadın Meclisinin Genel Kurul, Yürütme

Kurulu, Çalışma Grubu  toplantılarına katılamaz, hiçbir kurumu temsil

edemez.

 1. b) Eğer bir kurumu/kuruluşu temsilen katılanlar toplantılara gelmezse üyenin bağlı bulunduğu

kuruma bu durum bildirilerek, yeni bir temsilcinin atanması istenir.

 

  

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

 

Madde 12:

 1. a) Genel Kurul Yürütme Kurulu Üyelerini 5 asil 5 yedek üye olmak üzere seçer.

b)Kadın meclisinin genel politikalarını belirler.

Madde 13. Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurul Seçimleri

1) Genel Kurul, Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı tarafından yönetilir. Ayrıca Genel Kurul üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.

2) Seçimli Genel Kurullarda genel kurul üyeleri arasından seçilecek bir başkan ve iki üyeden oluşacak sandık kurulu seçilir. Seçimin sağlıklı sonuçlandırılmasından Sandık Kurulu sorumlu olup, seçim sonuçlarını belirten tutanak Sandık Kurulu tarafından Genel Kurulda Kent Konseyi Başkanına sunulur.

3) Yazman ve sandık kuruluna seçilecek üyeler Genel Kurul üyeleri arasından açık oyla seçilir.

4) Seçim, Genel Kurulca belirlenecek usule göre yapılır. Ancak seçim gizli oy, açık sayım ile yapılmak zorundadır.

5) Yürütme Kurulu üyelerinin seçiminde ise Genel Kurula katılan üyelerden aldıkları en çok oya göre sıralama yapılır.

 

 

KADIN MECLİSİ YÜRÜTME KURULU

 

Madde 14: Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için, 1 başkan, 1 başkan yardımcısı , 1 sekreter ve iki üye olmak üzere 5 asil ve 5 yedek üyelerden oluşur.

Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla, toplantıda bulunan üyelerin salt çokluğuyla karar alır. Eşitlik durumunda başkanın oyu 2 oy olarak kabul edilir.

Yürütme Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez yazılı özür bildirmeden ya da 6 kez yazılı özrü dahi olsa katılmayan üyenin Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Boşalan Yürütme Kurulu Üyeliğine sıralamaya göre yedek yürütme kurulu üyesi çağrılır.
Mecliste söz alacak üyelerin konuşma süreleri 5’er dakika ile sınırlandırılmıştır. Meclis yürütme kuruluna önceden yazılı olarak başvuran ve önerisi gündeme alınan üyeye 15 dakika konuşma süresi verilir.

 

 

KADIN MECLİSİ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 15:

 1. a) Genel Kurulda , bir sonraki toplantı gündemini belirlemek, gündem ile ilgili bildiri sunacak kuruluşları belirlemek,
 2.  b) Kırklareli Kent konseyi ile Kadın Meclisi arasında işbirliğini, iletişimi sağlamak ve geliştirmek.
 3. c) Çalışma gruplarını oluşturmak ve üretilen projeleri Genel Kurula sunmak.
 4. d) Genel kurul kararlarının Kırklareli Kent Konseyi ve yerel yönetimlerde yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve gerektiğinde basın ve kamuoyu oluşturarak baskı kurmak.
 5. e) İlgili tüm kurum ve kuruluşlar karşısında Kadın Meclisini temsil etmek.
 6. f) Diğer illerdeki kadın meclisleri ile iletişim kurmak.
 7. g) Kadınların ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak çalışma grupları tarafından saptanan sorunların ve çözümlerinin yetkili kurumlara iletilmesini sağlamak ve takip etmek.
 8. h) Çalışma grupları kurulmasını genel kurula teklif etmek.

          ı) Gerektiğinde Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi için çeşitli yayınlar çıkarmak.

  

ÇALIŞMA GRUPLARI

 

Madde 16: Yürütme kurulu önerisi ile Genel kurul tarafından; çeşitli konularda araştırma yapmak, kadın sorunlarını saptayarak çözüm önerileri geliştirmek ve projeler üretmek amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları en az üç kişiden oluşur ve gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapar. Görev ve yetkiler;

 1. a) Çalışma Grupları; Genel Kurul kararı ile üyeler arasından, tüzük amaçlarını gerçekleştirmek

üzere gerekli görülen sayıda ve konuda oluşturulur.

 1. b) Her çalışma grubu kendi içerisinde seçimle bir başkan belirler.
 2. c) Çalışma Grupları en az 3 üyeden oluşur.
 3. d) Çalışma Grupları kendi çalışma raporlarını, projelerini yürütme kuruluna sunar.
 4. e) Çalışma Grupları, çalışma alanlarını ve yöntemlerini belirlemede özgür olup çalışmalar, oy

hakkı olmaksızın herkesin katılım ve katkılarına açıktır.

 1. f) Çalışma Grupları kadınların kısa ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getiren projeler

geliştirme ve hayata geçirme yönünde çalışmalar yapar.

 1. g) Her çalışma grubundan birer kişi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’na iletişimi sağlamak için

katıabilir. 

 

  

KADIN MECLİSİ BAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 17:Kent Konseyi Yönetmeliğinde ve Kırklareli Kent Konseyi Yönergesinde belirlenen

görevler yanında;

1) Genel Kurula ve Yürütme Kuruluna başkanlık etmek,

2) Yürütme Kurulu gündemini Genel Sekreter ile birlikte oluşturmak,

3)  Kent Konseyi Kadın Meclisini yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil edilmesini  sağlamak

4) Kadın Meclisi adına yürütülen çalışmalar konusunda Kent Konseyine, Kent Konseyi

Yürütme Kuruluna, Kadın Meclisine bilgi vermek,

5) Kadın Meclisinde alınan kararların takipçisi olmak,

6) Yazılı ve görsel basına, basın bildirilerini sunmak veya bir temsilciyi yetkilendirmek,

7) Yürütme Kurulu tarafından alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve

uygulanmasını takip etmek görevlerini yürütür.

   

KADIN MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 18:Başkan Yardımcısı

a)Kadın Meclisi Başkanı’nın olmadığı toplantılarda madde 17 de belirtilen görevleri yerine getirir.

  

KADIN MECLİSİ GENEL SEKRETERİ GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 19: Genel Sekreter

 1. a) Kadın Meclisi Genel Sekreteri, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri arasından seçimi

izleyen ilk toplantıda belirlenir.

 1. b) Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisine ve Çalışma Gruplarına çalışmalarında destek      sağlamak amacıyla Kırklareli Kent Konseyi Genel Sekreteri ile iletişim

halinde çalışmalar yürütür.

 1. c) Çalışma Grupları çalışmalarına gözlemci olarak katılır ve çalışmalara yardımcı olur.
 2. d) Yürütme Kurulunun gündemini Kadın Meclis Başkanıyla birlikte oluşturmak.
 3. e) Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurul hazırlıklarını, Kırklareli Kent

Konseyi Genel Sekreteri ile eşgüdüm sağlayarak yürütmek.

 1. f) Kadın Meclisi toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma

                 grupları listelerini tutar ve arşivler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

   

DENETLEME

Madde 20: Kadın Meclisi çalışmaları saydam olup, Kent Konseyi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu üyelerinin denetimine her zaman açıktır. Kadın Meclisi ve Yürütme Kurulu hiçbir bilgi saklayamaz. Denetlemeye yönelik istekler Yürütme Kuruluna yazıyla bildirilir, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu  yedi gün içinde istenenlere açık biçimde yanıt verir.

 

 

YÜRÜRLÜK

 

Madde 21: Bu yönerge Kırklareli Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilerek yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Genel Kurul onayı olmadan değiştirilemez.