KIRKLARELİ KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

1. BÖLÜM

Amaç  – Kapsam

Amaç:

Madde – 1: Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam:

Madde  – 2: Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi; yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlar. Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, Kent Konseyleri bünyesinde yer alan organlardır.

Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ulusal ölçekte örgütlenmiş olan Ulusal Gençlik Parlamentosu ile iş birliği içerisinde örgütlenen demokratik bir oluşumdur.

Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi; gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizde sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturacak politikaların yaratılmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek bunların çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

 

 1. BÖLÜM

Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi

Amacı,  İlkeleri, Oluşumu ve Organları

Amacı:

Madde – 3: Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin amacı;

 1. Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı  içerisinde aktif rol almalarını sağlamak,
 2. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
 3. Kent gençliğini, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde kamu kurum/kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
 4. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,
 5. Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
 6. Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
 7. Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
 8. Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
 9. Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek,

 

İlkeleri:

Madde – 4:  Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür;

 1. Şeffaflık: Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.
 2. Temsil: Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yerel yönetişim sürecindeki karar alma mekanizmalarında kent gençliği adına söz sahibi olan temsili yapıdır. Ancak Kent Konseyi Gençlik Meclisi siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olup bu doğrultudaki hiçbir güç ile dikey ve yatay ilişki içine giremez.
 3. Kadın – Erkek Eşitliği: Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarında kadın – erkek eşitliği esastır. Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organlarında temsilde kadın – erkek dengesinin sağlanmasına dikkat eder.
 4. Gönüllülük: Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
 5. Bireysel Kapasite Gelişimi: Gençlerin bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliğinin sesini yükseltecek ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
 6. Sosyal Sorumluluk: Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
 7. Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması: Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
 8. Sürdürülebilirlik: Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ve UGP ile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Kent Konseyi Gençlik Meclisleri yeni katılımlara açıktır.
 9. Yönetişim: Kent Konseyi Gençlik Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
 10. Çözümde Ortaklık: Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümü başta Kırklareli Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
 11. Aktif Katılım: Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluluktur. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

 

Oluşumu:

Madde – 5: Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi 15 – 30 yaşları arasındaki,

 1. Üniversitelerin Öğrenci Konseyi temsilcileri
 2. Üniversite Öğrenci Topluluk/Kulüp temsilcileri,
 3. Lise Öğrenci Birliklerinin temsilcileri,
 4. Gençlik ile ilgili çalışma yapan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri,
 5. Odaların gençlik temsilcileri,
 6. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Grubu temsilcileri, (Bireysel katılımcılar çalışma grubu içinde yer alır)
 7. Kamu Kurumları’nın gençlik temsilcileri (SHÇEK, Gençlik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezleri, İŞKUR….vb)
 8. Mahalle gençlik temsilcileri,
 9. İlgili Belediye Meclisi’nde grubu bulunan Siyasi Parti Gençlik Kolları temsilcilerinden oluşur.

 

Organları:

Madde – 6: Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır;

 1. Genel Kurul
 2. Yürütme Kurulu
 3. Çalışma Grupları

 

 1. Genel Kurul

 

Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin en üst karar alma organıdır. Gençlik Meclisi politikasını belirler. Görevi; meclis yürütme kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemektir.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu; 5. Maddede sayılan kurum ve kuruluşların bir  temsilcilerinin katılımı ile yılda en az 2 kez olağan toplanır. Kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin genel kurul katılımcı sayısında eşitlik esastır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı veya Genel Kurul üyelerinin 1/3’ünün imzalı çağrısı ile toplanır. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Genel Kurul’da, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan üyelerinin önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile madde eklenebilir.

 1. Yürütme Kurulu

 

Genel Kurul tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde Genel Kurul kararlarının 2 yıl boyunca uygulayıcı/yürütücü organıdır.

Yürütme Kurulu, hazırladığı proje ve etkinlikleri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na sunar.

Yürütme Kurulu, üye kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar. Kent yönetiminde Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni temsil eder. En az 3 aylık raporlar ile çalışmaları değerlendirip üyelerine ve Ulusal Gençlik Parlamentosu’na bilgi verir. Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni yerel, ulusal ve uluslararası süreçlerde ilgili çalışma grupları ile istişare halinde temsil eder.

Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından Genel Kurul üyeleri arasından seçilen en az 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Seçilmede sınır yoktur. Yürütme Kurulu en az 15 günde bir toplanır.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.

Yürütme Kurulu üyesinin birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz gelmemesi halinde Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkarılır. Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkma Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeliğinden çıkma olarak yorumlanamaz.

Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi içerisinde 1 başkan belirler.

 1. Çalışma Grupları

Çalışma Grupları, belirlenen öncelikli konularda çalışmalar yapabilecek genç gönüllülerin katılımıyla oluşur. Kentteki gençlerin talepleri doğrultusunda Yürütme Kurulu kararıyla sürekli çalışma grupları belirlenir.

Çalışmalarının sürekliliği halinde oluşumuna devam eder. Yürütme Kurulu kararı ile ihtiyaca yönelik kısa dönemli çalışma grupları da oluşturulabilir.

Çalışma Grupları, kendi aralarında Grup Lideri belirler. Çalışma Grubu Lideri Çalışma Grubu faaliyetlerini Yürütme Kurulu ve Genel Kurul ile paylaşır.

Çalışma gruplarının ayda en az 1 kez toplanma zorunluluğu vardır. Çalışma Gruplarının toplantıları Çalışma Grubu Liderleri tarafından Yürütme Kurulu ve Kırklareli Kent Konseyi Genel Sekreteri ile istişare halinde organize edilir. Asgari toplantı zorunluluğunu yerine getirmeyen çalışma grubu kendiliğinden fesh olur.

 1. BÖLÜM

Dayanan, Yürürlülük, Yönerge Değişikliği

Dayanak

Madde – 7: Kırklareli Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 5393 sayılı yasanın 76. maddesi ve 8 Ekim 2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyleri Yönetmeliği’ne dayanmaktadır.

Yürürlülük

Madde – 8: Bu yönerge Kırklareli Kent Konseyi  Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde -9: Gençlik Meclisi ilk toplantısını Kent Konseyi Genel Kurulu’ndan sonra Kent Konseyi’nin yazılı daveti ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile toplanır

Yönerge Değişikliği

Madde – 10:   Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışma yönergesi, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu sağlaması ile değiştirilir.