KIRKLARELİ KENT KONSEYİ ÇEVRE MECLİSİ YÖNERGESİ

 

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Yönergesi, İlimizde kurulu bulunan çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlardan katılımlarla yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanmıştır.Çevre meclisi yönergesi Kent Konseyi Yönetmeliği ve yönergesi dikkate alınarak hazırlanmış ve Kırklareli Kent Konseyinin 31 Mayıs 2016 tarihli genel kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Hazırlanan Çevre Meclisi Yönergesine göre ilk genel Kurul toplantısını 12 07 2016 tarihinde yapan Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi organlarını seçerek çalışmalara başlamıştır..

KIRKLARELİ KENT KONSEYİ ÇEVRE MECLİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

Madde 1 . Bu yönergenin amacı , Çevre değerlerinin ,Doğal, Tarihi ve Kültürel Varlıkların korunması;Sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımın kent yönetimi ve politikalarına yansıtılması doğrultusunda çalışmalar yapacak olan Çevre meclisi çalışmalarının usul ve ilkelerini düzenler.

Kapsam

Madde 2 . Bu yönerge,Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisinin Kuruluşunu,yönetim ilkelerini,organlarını,görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 Dayanak

Madde 3 . Bu yönerge;03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kent konseyi yönetmeliğinde 06.06.2009 tarihli ve 27250 sayılı resmi gazete ile değişiklik yapılarak yürürlüğe giren kent konseyi yönetmeliğinin 1,10/1 ve 12/1 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 : Bu yönetmelik uygulamasında;

 1. a) Kent Konseyi:Kırklareli Kent Konseyini,
 1. b) Meclis: Kent konseyinin görev alanlarında,yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını ,kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları ve Kırklareli Çevre Meclisini,
 1. c) Yönetişim: Saydamlık,hesap verebilirlik,katılım, çalışma uyumu,yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan,çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre Meclisi oluşumu,görevleri ve çalışma ilkeleri

Oluşumu

Madde 5 : Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi;Kent konseyinin kurulmasından sonra 8.nci maddede belirtilen üyelerden oluşur.

Çevre meclisi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere Kent konseyi Başkanının çağrısı ile toplanır.Kent konseyi başkanının başkanlığında toplanan genel kurul,toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.Divan kurulu oluşturulmasından sonra , Çevre meclisi yürütme kurulu ve diğer organların seçimi yapılarak Çevre meclisi oluşumu tamamlanır.

Görevleri

Madde 6 :

Kentsel çevre sorunlarına yol açan düzensiz ve plansız kentleşmenin önlenmesi,

Istrancalar için koruma projeleri geliştirmek, Tahrip edilen alanların ilgili kurumların da katılımıyla rehabilite edilmesi, Orman vasfını yitirmiş Orman içi boşlukların Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılacak ortak projeler ile ağaçlandırılması İlk öğretim okullarında çevre bilinci oluşturulmasına yönelik etkinlik, panel ve saha gezileri düzenlenmesi Yer altı ve yer üstü su besleme alanları ve havzaların korunmasına yönelik ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak.

Şehrin Muhtelif noktalarına (Uzmanlarca belirlenecek) Hava Kalitesi İzleme istasyonları kurulmasını için  İlgili kurumlarla çalışmalar yürütmek, istasyon verilerini, anlık olarak paylaşmak..

1/100.000 ve 1/25.000 Çevre Düzeni Planları konusunda bilgilendirme toplantıları düzenleyip, görüş alışverişinde bulunmak, sonuçlarını ve talepleri  İlgili Bakanlık  ve Kurumlarla   yapılması gereken değişiklikleri paylaşmak

Yeterli altyapı ve organizasyonu oluşturulmamış sanayileşme ve sanayi alanlarının ıslahı ile üretiminin sürdürülebilir olmasını sağlamak ,

Hava,su,toprak,gürültü,görüntü ve elektromanyetik ışınım kirliliğinin önlenmesi için etkin çalışmalar yapılması .

Arıtma tesislerinin yeterliliği ve kurulacak olanların zamanında kurulmasının,arıtma tesislerinin ve düzenli çöp depolama alanlarının çevreye olan etkilerinin izlenmesinin sağlanması ve olumsuzluklara karşı tedbirler alınması,

Toprak kirliliğine yol açan düzensiz,bilinçsiz ve fazla kimyasal ilaç kullanımının engellenmesi,

Çevre kirliliğine yol açan,geri dönüşümsüz katı atıkların bertarafının sağlıklı bir şekilde yapılmasının ve cam,metal kağıt gibi geri dönüştürülen atıkların değerlendirilmesinin sağlanması

Doğal Varlıkların korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi projesi çerçevesinde Kırklareli merkez ve bağlı köylerde  plastik poşet kullanımının kaldırılarak,bez torba,kesekağıdı,çevre dostu biyobozunur ambalaj kullanımına geçilmenin teşvik edilmesi,

İlimiz ile  ilgili atık yönetim planı hazırlanarak uygulanmasının teşvik edilmesi,

İklim değişikliği ve kuraklık ile mücadele için programların yapılması , İnsan sağlığı ve yaşam niteliğini tehdit eden,olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarına karşı mücadele edilmesi,

İyi ve sürdürülebilir bir çevre için bilgilendirme, eğitim, konferans vb. etkinliklerin düzenlenmesi,toplumsal duyarlılık oluşturulması ve toplumsal duyarlılığın yükseltilmesi,

Yöresel kaynaklar öncelikli olmak üzere,yenilenebilir enerjilerin doğru yerlerde, kurulması ve  kullanılmasının desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve konuya ilişkin çalışmalar yapılmasının sağlanması,

Sivil toplum ve kamu kuruluşları başta olmak üzere,çevre ile ilgili kuruluşların çevre konusunda ortak çalışmalar yapmasının güçlendirilmesi,

Çevre sorunlarının önlenmesi için etkili yasal düzenlemelerin oluşturulması,çalışmalarına katılması,

Çevre sorunları ile ilgili yerel,ulusal ve uluslar arası çalışmalara katılması ve ortak projeler gerçekleştirilmesi,

Kırklareli çevresindeki doğal , ekolojik,tarihi ve kültürel varlıkların, biyolojik çeşitliliğin,Istrancalarda ki su üstü –su altı canlı ve cansız varlıklarının korunması ve yaşatılması için çalışmalar yapılması,

Kırklareli merkezi ve çevresindeki   doğayı bozan faaliyetlere  karşı mücadele edilmesi

Kentsel ve tarımsal arazi kullanımının sürdürülebilir olmasının sağlanması;Kent çevresi tarım alanlarının amaç dışı kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması,

Çevrenin bilimsel olarak izlenmesi,çevre izleme çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve izlenen çevre kalite raporları doğrultusunda gereken önlemlerin alınmasının sağlanması,

İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarının takip edilmesi

Çalışma İlkeleri

Madde 7 .

 1. a) Kent konseyi süreci kapsamında,kentine sahip çıkma,aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde,kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
 3. c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi , kentin hak ve hukuklarının korunması,sürdürülebilir kalkınma,çevreye duyarlılık ilkelerini ön planda tutmak,
 4. d) Uluslar arası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
 5. e) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alarak,demokrasi kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak,
 6. f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek,
 7. g) Çalışmalara çevre ile ilgili faaliyet gösteren uzman kişi ve kurumları, örgütlü örgütsüz bütün yaşam savunucularını
 8. h) Tüm çalışmalarında karar verme düzeneklerini bilimsel verilere ve bilimsel sonuçlara dayalı olarak çalıştırmak,
 9. i) Çevre meclisi herhangi bir çıkar grubunun ya da siyasi oluşumun alt organı gibi çalışamaz.
 1. j) Çevre meclisinin çalışma yöntemleri ve ilkeleri Kent Konseyi Yönetmelik ve yönergelerine aykırı olamaz.
 2. k) Çevre meclisi çalışmalarında oluşturulan görüş ve öneriler Çevre meclisi Genel Kurulunda kabul edildikten sonra KIRKLARELİ Kent Konseyi Yürütme Kuruluna görüşülmek üzere gönderilir. Kent Konseyi Yürütme Kurulunda görüşülerek kabul edilen kararlar değerlendirilmek üzere Belediye Meclisine ve ilgili kurumlara gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Meclisi Üyeliği ve Organları

Çevre Meclisi Üyeliği

Madde 8 . Çevre Meclisi; aşağıda belirtilen kişi kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

 1. a) Kırklareli Valiliğine bağlı çevre ile ilgili Kurumlardan  birer temsilci,
 2. b) Belediyeden ilgili birimlerden birer temsilci,
 3. c) Üniversitenin ilgili bölümlerinden birer temsilci
 4. d) Çevre ile ilgili dernekler ,vakıflar ve birliklerden birer temsilci
 5. e) Jandarma Alay Komutanlığından birer Temsilci. (Çevre Timi Var ise)
 6. f) İl Merkezi Mahalle Muhtarları ve Merkeze Bağlı Köy Muhtarlıkları

g)İl Kültür Turizm Müdürlüğünden bir temsilci

 1. h) Siyasi partilerden birer temsilci

ı) Orman işletme  bir temsilci

 1. j) Odalardan birer temsilci
 2. k) Orman Su İşleri DKMP Şube Müdürlüğünden bir temsilci
 3. l) Atatürk Araştırma İstasyonu bir temsilci
 4. m) İl Genel Meclisi üyelerinden bir temsilci.
 5. n) Belediye meclis üyelerinden bir temsilci
 6. o) Yerel basından birer temsilci
 7. p) DSİ Müdürlüğünden bir temsilci

Ayrıca Genel Kurul toplantılarına gündemdeki konularla ilgili dileyen herkes katılır ve gündemdeki konularla ilgili konuşabilir. Oy hakları yoktur.

 Organları

Madde 9 .

Çevre meclisinin organları şunlardır.

 1. a) Çevre Meclisi Genel Kurulu
 2. b) Çevre Meclisi Yürütme Kurulu
 3. c) Çalışma Grupları

Çevre Meclisi Genel Kurulu

Madde 10.

Genel kurulun toplanma ve çalışma esasları:

Genel kurul; Çevre meclisinin en yetkili organı olup Yönergenin 8.nci maddesinde sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul her seçim döneminden sonra en az 1 kez toplanır. Ayrıca yürütme kurulunun kararı ile her zaman olağanüstü toplanır. Yönetmeliğin 8.nci maddesinde belirtilen Çevre Meclisi Genel Kurulunu oluşturan üyelerin 3/1 inin teklifi üzerine de Genel Kurul Yürütme kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Kent Konseyi genel kurulunda toplanılır ve faaliyet raporunu sunar.

Genel kurula çevre meclisi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi genel kurula başkanlık eder.

Başkanlık divanına bir başkan yardımcısı ve bir yazman, yürütme kurulu tarafından tayin edilir.

Seçimli genel kurullarda seçimler için genel kurul tarafından ayrı bir seçim divanı seçilir.seçim divanı 1 başkan iki yazman üyeden oluşur.

Genel kurul toplantısı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar,divana seçilen yazman tarafından tutanağa geçilir.Tutanağı divan kuruluna seçilen başkan yardımcısı ve başkan imzalar.

Genel kurulda her üye eşit öneme sahiptir ve 8.maddede belirtilen temsilcilerin bir oy hakkı vardır. Bir kişi vekalet yoluyla da olsa iki oy kullanamaz.

Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde,yürütme kurulu 20 iş gününü geçmemek üzere genel kurulu yeniden toplantıya çağırır.

Kurum veya kuruluşlar genel kurul üyelerini yürütme kuruluna bildirerek değiştirebilirler.

Genel kurul, yürütme kurulu tarafından gündemiyle birlikte yazılı olarak 10 gün önceden toplantı yeri, saati ve günüyle birlikte haber verilerek toplanır.

Genel kurul üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları yürütme kuruluna genel kurul toplantı gündeminin açılış maddesinin görüşülmeye başlanmasına kadar yazılı olarak bildirebilirler. Yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına genel kurul karar verir.

Genel kurul görüşmelerinde herhangi bir grubun veya siyasi partinin ekonomik,sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz.

Organ seçimleri:  

 1. a) Seçimler için seçim divan heyeti oluşturulur.

b)Divana genel kurula katılanlar arasından bir seçim divan başkanı,2 de yazman üye seçilir.

c)Seçimler sona erene kadar seçim divan heyetinin görevi devam eder.

d)Organ seçimleri kapalı oy açık tasnif usulü ile yapılır.

e)Organlar için genel kurula katılan herkes aday olabilir.

f)Yönetmelik madde 8 deki genel kurul temsilcilerinin dışındakiler seçimler için oy kullanamazlar.

g)Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır.

h)Eşit oy halinde adaylar arasında kura çekilir.

Çevre Meclisi Yürütme Kurulu

Madde 11 .

 1. a) Yürütme kurulu çevre meclisi genel kurulu tarafından 2+3 yıl görev yapmak üzere seçilir.
 2. b) Yürütme kuruluna, genel kurula katılan herkes aday olabilir.
 3. c) Yürütme kuruluna genel kurul tarafından 5 asil üye seçilir. Ayrıca 5 yedek üye  seçilir. 5 Asil Üye  kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer. Yapılan seçim sonucunu Kent Konseyi Yürütme Kuruluna 5 iş günü içerisinde bildirir.
 4. d) Yürütme kurulu yılda en az iki kere toplanır.
 5. e) Yürütme kurulu çevre meclisi genel kurul toplantılarının gündemini belirler,toplantıyı gerçekleştirir.Genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri Kent konseyi yürütme kuruluna sunar ve uygulamayı izler.
 6. f) Çalışma gruplarının kurulmasına karar verir ya da çalışma grubunu kurma önerilerini karara bağlar. Çalışma gruplarının çalışmalarını izler,çalışma ortam ve olanakları ile bütçe sağlanmasında talebe göre yardımcı olur.
 7. g) Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu raporları ya da projeleri inceler ve görüş bildirerek Kent konseyi Yürütme Kuruluna aynen sunar.
 8. h) Bütçe yasal olarak oluştuğu takdirde; Yürütme kurulu yıllık bütçesini kent konseyi bütçe takvimine uygun olarak belirler.bütçenin programa uygun kullanımını sağlar.
 9. i) Yürütme kurulu gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
 10. j) Yürütme kurulu toplantılarına bir seçim döneminde gerekçesiz olarak üç kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer.Yerine yedek üye geçer.
 11. k) Çevre Meclisi Yürütme kurulu üyeleri kurulmuş olan diğer meclislerin yürütme kurullarında görev alamazlar.
 12. l) Yürütme kurulu kararları salt çoğunlukla alınır.Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 13. m) Yürütme kurulu toplantıları gündemli ve tutanaklı yapılır.

Meclis ve Çalışma Grupları

Madde 12 . Çalışma gruplarının kuruluşu;

Çevre meclisi görev alanına giren konularda çalışma grupları oluşturabilirler.

Çalışma gruplarında oluşturulan görüşler-raporlar Çevre meclisi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunulur.

Çevre meclisi çalışma grupları yürütme kurulu ya da çevre meclisi genel kurulu tarafından oluşturulabileceği gibi gönüllü çalışma isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir.

Kırklareli’de yaşayan herkes çalışma gurubu kurabilir ve çalışma gruplarına katılabilir.

Çalışma grubunun oluşturulabilmesi için Yürütme kuruluna çalışma grubunun amacını ve hedefini belirten en az üç katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru yeterlidir.Yürütme kurulundan kuruluşu ile ilgili olarak yazılı cevabını alan çalışma grubu en geç bir ay içersinde proğramını,bütçesini,süresini ve diğer ihtiyaçlarını (mekan-araç-gereç vb.) belirten bir formu yürütme kuruluna verir.Proğramı ve bütçesi onaylanan çalışma grubu çalışmalarına başlar. Proğramını ve bütçesini bir ay içersinde yürütme kuruluna vermeyen çalışma grubu projesi değerlendirilmez.

 Çalışma gruplarının çalışma esasları ve ilkeleri

Madde 13 .

Çalışma grupları KIRKLARELİ Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin 14.maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak çalışmalarını sürdürür.

 1. a) Çalışma grupları kuruluş amaçları ile ilgili sorunları tespit eder.Sorunun çözümü için önerilerde bulunur,yapılması gerekenleri bir öneri,görüş veya proje olarak sonuç raporu haline getirir ve yürütme kuruluna verir.Bu raporlarına varsa eylem planı da ilave edilebilir.
 1. b) Çalışma grubu Kent Konseyi Genel Kurulunda onay gören raporların uygulanması aşamasında da görev alabilir.
 1. c) Çalışma grubu kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yapabilirler.Toplanma zamanları ve çalışma şekillerini çalışma grupları kendileri belirler.Çalışma grupları toplantılarda görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutar.
 1. d) Çalışma Grupları bağlı oldukları yürütme kuruluna sunmak üzere çalışmalarında her faaliyet için ayrı raporlar tutar.
 2. e) Çalışma gruplarında özgürce konuşma,birbirini dinleme,azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına imkan sağlamalıdır.Kararlar tartışarak müzakere edilerek alınmalıdır.
 3. f) Çalışma gruplarında çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir.
 4. g) Çalışmalara bireysel katılım ve gönüllülük esastır.
 5. h) Çalışma gruplarında bireysel,kurumsal,grupsal,siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez.Bunlara yönelik çalışmalar yapılmaz. Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet, inanç ve düşünce ayrılığı yapılamaz.
 6. i) Çalışma grupları kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.
 7. j) Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılamaz, yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır.
 8. k) Çalışma gruplarında belediye ve ilgili birimleri ,üniversite ve ilgili bölümleri ,Kaymakamlık, İlçe özel idaresi ve ilgili resmi kurumlar,uzman ve deneyimli sivil toplum kuruluşları ve kişilerle ortaklık kurmaya,birlikte çalışmaya özen gösterilir.
 9. l) Çalışma grupları,konularıyla ilgili uzmanlardan,bilim insanlarından,bilim kurumlarından,ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir.
 10. m) Çalışma süresince kişi ya da kurumların adı onay alınarak kullanılmalıdır.
 11. n) Sonuç ürünlerinde,çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adı belirtilir.

Çevrer Meclisi Yürütme kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 14 .

 1. a) Çevre Meclisi Başkanı,çevre meclisi yürütme kuruluna başkanlık eder.
 2. b) Çevre meclisi genel kurul toplantılarını yönetir.
 3. c) Çevre Meclisi Başkanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Daveti ile Kent konseyi Yürütme Kurulu toplantılarına katılır.
 4. d) Çevre meclisi toplantı gündemini yürütme kurulu ile birlikte belirler.
 5. e) çevre meclisini yerel ,ulusal,uluslar arası alanlarda ilgili çalışma grup-grupları temsilcileri ile istişare halinde temsil eder.
 6. f) çevre meclisi yürütme kurulunun , çevre ile ilgili birimler ile iş birliği içinde çalışmasını sağlar.
 7. g) Başkan,görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur.Eylem ve işlemlerinde üyelerin düşüncelerini dikkate alır.

Çevre Meclisi Sekreterinin Görevleri

Madde 15 .

 1. a) Çevre Meclisi ile Kent Konseyi genel sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
 2. b) çevre meclisi genel kurul ve yürütme kurulu toplantılarını organize eder.
 3. c) çevre meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.
 4. d) çevre meclisi üyelik bilgilerini,toplantı tutanaklarını,proje çalışmalarını,çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının raportörleri ile iş birliği halinde sağlar.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe

Madde 16 .

Meclislerin harcamaları, Kırklareli Kent Konseyine tahsis edilecek bütçeden  karşılanır.Meclis yürütme kurulu hazırlayacağı yıllık çalışma planı ve programlarını   Kent Konseyi Yürütme Kuruluna verir.

Sekretarya hizmetleri

Madde 17 .

Meclislerin Sekretarya hizmetleri kent konseyi ofisi tarafından yürütülür. Çevre Meclisi ,Kent Konseyi ofisinin çalışma kurallarına uygun çalışır.

 Denetleme

Madde 18 .

Meclislerin çalışmaları şeffaftır.Genel Kurul üyeleri ile Kent konseyi yürütme kurulunun denetimine her zaman açıktır.Dileyen Genel Kurul üyeleri ve kent konseyi yürütme kurulu , meclislerin çalışmaları ile ilgili her türlü bilgiyi meclis yürütme kurulundan alabilir.Yürütme kurulu herhangi bir bilgiyi saklayamaz.Denetlemeye yönelik istekler yürütme kuruluna yazıyla bildirilir.Yürütme kurulu  ilk toplantısında talebi değerlendirir, Kararı talep edene ve Çevre Meclisi başkanına 5 İş günü içerisinde yazılı olarak bildirir.

Yürürlük

Madde 19.

Bu Yönerge Kent Konseyi Genel Kurulunun 12/07/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.