07
TEM
2020

Dağımızı da Bağımızı da Savunacağız.

Yazan :
Yorumlar :Kapalı

DAĞIMIZIDA BAĞIMIZDA SAVUNACAĞIZ

Çünkü;  “dağlar sürdürülebilir bir geleceğin anahtarıdır.  (mountains – key to a sustainable future) ”

Istrancaların soğuk su kaynaklarının, meşe ormanlarının ve üzüm bağlarının ortasına açılmak istenen patlatmalı taş ocağı  için açılan davanın keşif ve bilirkişi incelemesine katıldık.

WhatsApp Image 2020-07-07 at 11.54.02

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi olarak katılım sağladığımız, Trakya Platformunun bilimsel ve hukuksal destek sağladığı davada dağımızın, ormanımızın, sularımızın korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir  doğa bırakmak için mücadele eden köylümüzün ve üreticimizin her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz.

Taş ocakları açılmak istenen bölgedeki ormanın ve suyun sayesinde kaliteli üzümlerinden elde edilen şaraplar dünyanın dört bir yanına ihraç edilerek bölge ve ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlamaktadır.

Doğal yaşam kaynağı olan dağlarda, Dünya nüfusunun %12’si dağlarda yaşıyor. Yaban hayatının ise neredeyse tamamına yakını dağlarda ve eteklerinde yaşıyor. Dağlar  sürdürülebilir bir çevrenin temelidir. Burada varlığını sürdürmeye çalışan yabanıl hayat ve burada yaşayan insanların  yaşamlarını sürdürmesi ve gelecek için çok önemli..

Istranca dağımızda ki orman  bitki örtüsü, Avrupa’da benzersizdir. Son buzul çağında hayatta kalan Istrancalar,  geçmişin ve  bugünün,  yok edilmezse de gelecekte ki çeşitliliğinin beşiğidir.  Binlerce yıldır,  savaşlar  işgaller  doğal felaketler Istrancaları  yok etmeyi başaramamış, bundan sonrada  görücü usulü ÇED raporları başaramayacaktır.

Ormanların temel fonksiyonu Ormanların temel fonksiyonu oksijen üretimi su kalitesinin iyileştirilmesi, erozyonu önlemesi, karbon yutak alanı olması, flora ve fauna üzerindeki olumlu etkileri ve çevreye önemli katkıları bulunduğu gerçektir.   Ormanlar odun deposu ve patlatmalı madencilik alanı değildir.

1/100000 ve 1/25000 ÇDP lere aykırıdır. Orman varlıkları korunacak alanlardır

Anayasaya Aykırıdır.  Anayasanın 56. maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Anayasanın 169. Maddesi, Anayasamızda orman alanları daraltılamaz ve Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez denilmektedir

Anayasa Madde 170 – Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi hükmedilmiştir.

Anayasanın 17. maddesinin birinci fıkrasında ; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” denilmektedir.

Soğucak köyü ormanlık alanında  51.384 adet ağaç  kesileceği öngörülmekte. Her ne kadar kesilecek ağaç yerine 5 kat fazla ağaç dikileceği taahhüt edilse de,  T.C.EDİRNE İDARE MAHKEMESİ   Aynı bölgede Poyralı köyü ormanlık alanda açılmak istenen  2019/207  Tarih sayılı kararında “ değişen ekosistemin yeniden yerine getirilemeyebileceği, tekrar aynı ekositemin oluşmasının çok uzun yıllar alacağı, fakat süre sonunda da aynı ekositemin oluşmasının mümkün olmayabileceği, bu durumda projenin çevreye (hava,toprak,su, orman) ve insan sağlığınamuhtemel zararlarının kabul edilebilir sınırlarda olmadığı, bu kapsamda dava konusu yerin yer seçiminin hatalı olduğu, çevresel etkilerin daha az düzeyde olacağı alternatif alanların değerlendirilmesi gerektiği, bu durumda koruma kullanma dengesi bakımından çevre aleyhine aşırı kullanım ve çok geniş bir alanda ormanın yok olması ve ekositemin geri döndürülemez şekilde bozulması sözkonusu olacağından, dava konusu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararındahukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır” hükmü yer almaktadır.

Dağlar dünya içme suyunun % 60-80’ini sağlamaktadır. Dağlar olmasaydı fakirlik ve açlığı yok etmek için ortaya konan stratejilerin gerçekleşmesi mümkün olmazdı. Dünyanın birçok büyük şehrinde     içme suyu açısından dağlara bağımlıdır. Ayraca Dağlardan sağlanan temiz su pek çok tarımsal alanda çiftçiler tarafından kullanıldığı için, dağ kaynaklı sular küresel besin güvenliğinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir.

Ergenenin Istrancalardan doğduğu gibi Dünyadaki bütün nehirler de dağlardan doğar..

Soğucak köyü Sakin Şehir Cittaslow Vize ilçesisin köyü. Bir zamanlar  ki o zaman çok uzak değil, yakın zamana kadar su kaynaklarının tertemiz aktığı 20 den fazla köyün beslendiği kaynaklardı. Doğanın beslediği köyler de tarım ve hayvancılığın, sosyal ve doğal yaşamın canlı olduğu günler  “bir zamanlarda kaldı”.

Soğucak kaynakları günümüzde 1 – 2  köye ancak yeter hale geldi. Su azalırken taş-kil-kalker ocakları ve çimento fabrikaları kapasiteleri arttı. Sayıları ve kapasiteleri artarken su azaldı. Nüfus azaldı. Tarım hayvancılık bitme noktasına geldi.

Bölgede sayıları her gün artan madencilik faaliyeti hız kesmeden yenileri açılmak isteniyor. Köyler “yeter artık” diyor. Soğucak köyü bugüne kadar idari yargıda açtığı tüm davaları kazandı. Ancak hala geliyorlar. Orman içine, su kaynakları  üzerine  gelmeye devam ediyorlar.

2018 Istranca foto (2)

Soğucak kaynakları Ergene nehrinin önemli  kaynaklarından biri. Ergene kurtulacaksa önce kaynakları  kayıtsız şartsız korunmalıdır.  Ergene havzası koruma eylem planı da bunu  gerektiriyor